Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2019r.

§1. Postanowienia ogólne

1. 1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa ogólne warunki oraz zasady zawieranej Umowy w sklepie internetowym https://dziecioteka.pl. Sklep prowadzony jest przez firmę PPH Empol Michał Podskarbi, ul. Paderewskiego 10a w Środzie Wielkopolskiej, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7861723904, adres poczty elektronicznej: zamowienia@dziecioteka.pl.

1.2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego, określającej nadto prawa Klienta dotyczące danych osobowych.

1.4. Definicje:

Regulamin – niniejszy dokument;
Sprzedający / PPH EMPOL Michał Podskarbi, ul.Paderewskiego 10a, Środa Wielkopolska;
Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym;

Cena – wartość produktu, bez kosztów dostawy;
Kupujący – Konsument, który zawarł Umowę albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę ze Sprzedającym, niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobą działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem;

Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Sprzedającego dla Kupującego w ramach korzystania przez niego ze Sklepu i zawierania Umów. Dostęp do Konta możliwy jest po zarejestrowaniu, a później po zalogowaniu;
Sklephttps://dziecioteka.pl;
Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych w Sklepie;
Zewnętrzny Kanał Płatności – zewnętrzny serwis:

Za pośrednictwem Zewnętrznego Kanału Płatności Kupujący dokonuje płatności. PayU SA – operator płatności internetowych działający jako system, który daje możliwość dokonywania oraz otrzymywania wpłat przez Internet pomiędzy osobami posiadającymi konto e-mail. www.payu.pl/

PayU SA ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 779-23-08-495;

Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie urządzenia Kupującego;
Adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail);
System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 542 z późn. zm.);
Newsletter – elektroniczna forma biuletynu wysyłana przez Sprzedającego w celu informowania o nowościach, produktach i ofertach Sklepu do osób, które wyraziły dobrowolną zgodę na jego otrzymywanie;
Login – adres e-mail Użytkownika;
Hasło – unikalny ciąg znaków wymyślony przez Kupującego w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych. Bezpieczne hasło to takie, które składa się z minimum 8 znaków, nie zawiera w sobie nazw własnych, nie powinno zawierać polskich znaków, powinno zawierać zarówno małe i duże litery, cyfry oraz znaki specjalne;

Dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo dni urlopowych wskazanych przez Sprzedającego na stronach Sklepu lub kanałach social media Sklepu lub w wiadomości e-mail.

1.5. Sprzedający udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem Umowy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, a Kupujący ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed złożeniem zamówienia. Na żądanie Konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.

1.6. Strona każdego produktu zawiera informacje takie jak: ogólny opis produktu (określony w §.3.2. Regulaminu), cena, termin realizacji zamówienia przez Sprzedającego, czas i sposób dostawy. Są to informacje skierowane do ogółu i stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy. Za moment zawarcia Umowy uważa się moment, w którym Sprzedający przyjmuje zamówienie Kupującego do realizacji (Kupujący otrzyma maila o przyjęciu zamówienia do realizacji).


§2. Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: konto, formularz zamówienia oraz newsletter.
Konto – użytkowanie Konta możliwe jest po wykonaniu następujących kroków:

(1) wypełnieniu Formularza Rejestracji,

(2) kliknięciu pola „Zarejestruj mnie”,

(3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.

W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, kraj, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.

Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu dwóch kroków:

(1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia

(2) kliknięciu pola „Zamów” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego).

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, cechy Produktu/ów, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.

W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne. Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony. Natomiast formularz zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

2.3. Do korzystania ze Sklepu i składania zamówień konieczne jest posiadanie komputera,  laptopa lub innego urządzenie multimedialnego posiadającego dostęp do Internetu oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową (zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki). Jak również ważny jest dostęp do poczty elektronicznej.

2.4. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


§3. Oferowane towary/produkty

3.1. W Sklepie można zakupić produkty oraz akcesoria skierowane głównie dla osób prywatnych, szkół, przedszkoli i fotografów. Nasze produkty cechuje wysoka jakość i pełen profesjonalizm ekipy pracującej nad Państwa zamówieniem. Wszystkie produkty są tworzone starannie z pełną precyzją i dokładnością. Każdy produkt możemy indywidualnie spersonalizować. Wykorzystanie w produkcji wysokiej jakości materiałów oraz starannego wykonania pozwala nam zapewnić możliwość długotrwałego użytkowania naszych produktów, a w efekcie satysfakcję oraz uznanie klientów zarówno w kraju, jak i za granicą.

3.2. Na stronie internetowej każdego produktu znajdują się informacje na temat produktu lub rodzajów produktów takie jak: skrótowy i szczegółowy opis, liczba sztuk, nazwa, cena, format i orientacja, kolor oprawy, papieru i wklejki, zaawansowane opcje, kształt okna, pojemność pudełka oraz wybór pendrive.

3.3. Produkty oferowane w sklepie są przypisane do odpowiedniej kategorii ułatwiając tym samym wyszukanie właściwego produktu poprzez wyszukiwanie ręczne na liście produktów w kategorii lub poprzez wyszukiwarkę u góry sklepu. Sprzedający ma możliwość wprowadzenia promocji (np. w przypadku zakupu zestawów) lub wprowadzać zmiany cen oferowanych towarów. Osoby zapisane na newsletter będą informowane o organizowanych promocjach oraz wyprzedażach na bazie kodów rabatowych oraz przecen.


§4. Składanie zamówień

4.1. Zamówienia mogą być składane w Sklepie wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, wg. następujących kroków:

  • Kupujący wybiera interesujący go produkt i dodaje go do koszyka;
  • domyślnie jedno kliknięcie produktu oznacza wybór jednej sztuki;
  • Kupujący może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę sztuk zamawianego produktu w koszyku;
  • po dokonaniu zmian należy zaktualizować kartę przyciskiem w zależności od podstrony: REALIZUJ ZAMÓWIENIE LUB DODAJ DO KOSZYKA;
  • Kupujący zatwierdzając koszyk przechodzi do strony gdzie może się zalogować (odpowiednio założyć Konto jeśli nie posiada) albo złożyć zamówienie bez logowania;
  • Kupujący na karcie zamówienia wpisuje dane do wysyłki oraz swoje dane kontaktowe;
  • Kupujący wybiera metodę płatności i potwierdza chęć zawarcia Umowy przyciskiem „KUPUJĘ I PŁACĘ ”;

W przypadku składania zamówienia, gdy Kupujący nie jest zalogowany do Konta zostanie poproszony o akceptację Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenia zamówienia.

4.2. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu zamówienia do realizacji lub o przyjęciu zamówienia i oczekiwaniu na realizację płatności.
4.3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku
PKO BP 85 1020 4160 0000 2102 0126 5859;
b) w przypadku wyboru szybkich płatności Tpay od momentu akceptacji płatności przez system i potwierdzenia płatności mailem;
c) w przypadku zamówień „za pobraniem” (płatność gotówką przy odbiorze towaru), od momentu wysłania e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia.
4.4. Zamówienia można składać przez całą dobę.
4.5. Do każdego zamówienia wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

O chęci otrzymania faktury VAT Klient musi poinformować sklep na etapie składania zamówienia. Podając wszystkie wymagane dane potrzebne do wystawienia faktury w zakładce adres wysyłki / adres rozliczeniowy. Bądź informując sprzedającego o chęci otrzymania faktury poprzez zakładkę uwagi do zamówienia. 

4.6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
4.7. Kupujący może anulować ofertę kontaktując się ze Sprzedającym. W takim przypadku wpłacone środki zostają zwrócone.
4.8. Podsumowanie zamówienia wyświetla: szczegóły zamówienia (nazwa towaru, liczba sztuk, cena towaru); dane do wysyłki i adres dostawy; wybraną metodę płatności; kwotę do zapłaty (obejmuje cenę towaru wraz z kosztem dostawy).


§5. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny wszystkich produktów w Sklepie podane są w polskich złotych (ZŁ) i zawiera podatek VAT, jednak nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy widoczny jest na karcie zamówienia. Kupujący zapoznaje się kwotą do zapłaty (Cena produktu + koszt dostawy) przed złożeniem zamówienia – wysłaniem oferty do Sprzedającego.

5.2. Sprzedający dopuszcza obniżenie ceny o udzielenie rabatu na podstawie udostępnionego przez niego kodu rabatowego bądź na podstawie okresowo wprowadzonych przez niego zniżek. Jeżeli produkt objęty jest okresową zniżką (tzw. promocją) to na stronie internetowej produktu wyświetla się cena przed udzieleniem rabatu oraz po jego udzieleniu. Taka Cena po udzieleniu rabatu powinna wyświetlać się w koszyku jak i na karcie zamówienia.

5.3. Ceną towaru wiążącą dla Sprzedającego i Kupującego jest cena, która wyświetla się Kupującemu na karcie zamówienia – przed dokonaniem zapłaty. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5.4. Kupujący dokonuje płatności za pomocą Tpay, przelewu bankowego lub płaci przy odbiorze (pobranie).
Na wszystkie zamówione towary w Sklepie wystawiane są dokumenty sprzedażowe (paragon lub faktura), które doręczane są razem z zakupionym towarem.


§6. Realizacja zamówień i dostawa

6.1. Zamówienia realizowane są w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności do dnia wysyłki zamówienia.
6.2. Zamówienia realizowane w dni robocze, nie są realizowane w inne dni niż dni robocze. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres zamowienia@dziecioteka.pl i w temacie podać numer zamówienia. Odpowiedź zostanie wysłana w ciągu 3 dni roboczych.
6.3. Towary wysyłane są za pomocą Poczty Polskiej, Kuriera GLS lub DHL (przesyłki zagraniczne) – dostępne opcje są wyświetlane przy realizacji zamówienia.

6.4. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, płatności oraz wagi zamówienia.

6.5.  Czas dostawy Produktu przez przewoźnika uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Dla paczek kurierskich deklarowany przez przewoźnika czas dostarczenia to 2 dni robocze.

6.6. Obsługę płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu Tpay.com prowadzi: Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań; NIP: 7773061579, REGON: 300878437, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000412357;  o kapitale zakładowym: 5.494.980 PLN (wpłaconym w całości).

6.7. Po zaksięgowaniu płatności Zewnętrzny Kanał Płatności wysyła e-mail do Kupującego z informacją o odnotowaniu płatności.

6.8. W przypadku zakupów więcej niż jednego produktu sprzedający dopuszcza wysyłkę produktów oddzielnie na życzenie Kupującego. W takim przypadku jednak Kupujący ponosi koszt dostawy zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem.

6.9. Można zamówiony towar odebrać osobiście w siedzibie firmy PPH EMPOL od pn. do pt. w godz. 7:00-15:00.

6.10. Istnieje możliwość wysyłki na inny adres niż zamawiającego.

6.11. W szczególnych przypadkach – np. brak towaru, awaria sieci Internet, brak prądu, pożar – Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji i poinformowania o tym Kupującego. Jeżeli środki zostały wpłacone przed przyjęciem zamówienia do realizacji, a zaistnieje sytuacja o której mowa w zdaniu poprzednim wpłacone środki podlegają zwrotowi.


§7. Reklamacje i zwroty

7.1. Prosimy o przemyślane zakupy. Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie, spersonalizowane (np.: indywidualna okładka, grawer laserem, itp.) nie podlegają zwrotowi.
7.2. Reklamacje dotyczące mechanicznych uszkodzeń powstałych podczas transportu paczki będą rozpatrywane na podstawie spisanego wraz z dostawcą paczki protokołu reklamacyjnego.
7.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie dostarczenia zamówionego towaru spowodowane przez firmę transportową.
7.4. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady, powinien skontaktować się z biurem obsługi klienta lub odesłać go pod adres firmy. Do odsyłanego towaru należy dołączyć informację dotyczącą wady.

7.5. W zgłoszeniu prosimy wpisać: numer zamówienia; możliwie dokładny opis nieprawidłowości; jeżeli reklamacja dotyczy błędu na dokumencie księgowym, prosimy o podanie numeru i kontakt wyłącznie za pomocą e-maila.
7.6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Po rozpatrzeniu Sprzedający poinformuje Kupującego o decyzji za pomocą e-maila, telefonicznie lub listownie, jeżeli Kupujący poprosił o taką formę odpowiedzi.

7.7. Towar wadliwy zostanie wymieniony na inny lub sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Może też uzgodnić z odbiorcą przecenę towaru bez konieczności przesyłek.
7.8. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.


§8. Ochrona danych osobowych

8.1. Informujemy, że dane osobowe zbierane w związku ze współpracą firmy EMPOL z klientami są przetwarzane przez Emilie Podskarbi prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą PPH EMPOL Michał Podskarbi pod adresem ul. Paderewskiego 10a, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP: 7861723904, nr telefonu 61 285 39 95, adres e-mail: empol@pphempol.com.pl
8.2. Firma PPH EMPOL przetwarza w szczególności następujące dane: a) imię, nazwisko, adres prowadzenia działalności lub siedziby, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP i REGON klienta, b) imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail pracowników lub współpracowników klienta, biorących udział we współpracy danego klienta z PPH EMPOL (np. jako osoby kontaktowe czy upoważnione do zawierania umów z PPH EMPOL) .
8.3. Powyższe dane będą przetwarzane dla następujących celów: a) przedstawianie ofert dotyczących towarów i usług PPH EMPOL; b) prowadzenie negocjacji, rozmów, a także zawarcie, wykonanie i rozliczenie umowy pomiędzy PPH EMPOL i jego klientami; c) bieżący kontakt z klientami i ich pracownikami w związku ze współpracą z PPH EMPOL; d) prezentowanie reklam towarów lub usług PPH EMPOL (marketing bezpośredni towarów lub usług własnych); e) przesyłanie informacji o towarach lub usługach PPH EMPOL i jego partnerów w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie takich informacji;
8.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez PPH EMPOL jest niezbędność przetwarzania określonych danych do: wykonania umowy, w tym przede wszystkim Umowy Sprzedaży z PPH EMPOL;  podjęcia na żądanie osoby, której dane przetwarzają Współadministratorzy, działań przed zawarciem umowy (tj. prowadzenie rozmów, negocjacji, udzielanie informacji o ofercie PPH EMPOL itd.);  celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów lub stronę trzecią, takich jak marketing bezpośredni ich towarów i usług lub dochodzenie roszczeń.
8.5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez PPH EMPOL mogą być np.:  kurierzy realizujący przesyłkę,  osoby świadczące dla PPH EMPOL usługi księgowe .
8.6. Podanie firmie PPH EMPOL danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania prowadzenie współpracy z Współadministratorami, w szczególności prowadzenie rozmów, negocjacji, zawarcie i wykonanie umowy, a także otrzymywanie informacji o towarach lub usługach PPH EMPOL nie będzie możliwe.
8.7. Dane Osobowe przechowywane są przez Współadministratorów w celach określonych powyżej przez okres: a) prowadzenia współpracy PPH EMPOL z danym kontrahentem, którego dane osobowe i dane osobowe jego pracowników (współpracowników) przetwarza; b) niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności podatkowych lub rachunkowych), c) przedawnienia roszczeń – na wypadek ewentualnego sporu
8.8. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Ciebie administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.9. W przypadku pytań dotyczących Twoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem email: empol@pphempol.com.pl Pod tym adresem możesz także uzyskać kopię Twoich danych.


§9. Własność intelektualna

9.1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć produktów należą do Sprzedającego.
9.2. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób naruszający uprawnienia Sprzedającego bądź innych podmiotów.


§10. Postanowienia końcowe

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

10.2. Kupujący jest zobowiązany do posługiwania się własnymi danymi osobowymi.
10.3. W Sklepie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Sprzedający nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.
10.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i Cenach każdego towaru. Wiążąca dla Kupującego jest Cena widoczna na karcie zamówienia w Sklepie.
10.5. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia i jest wiążący dla zamówień realizowanych w dacie jego obowiązywania.
10.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.7. Użytkownik będący konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


Załączniki Regulaminu stanowią integralną cześć Umowy.

Zał 1: Polityka Prywatności

Zał. 2 Formularz zwrotu


REGULAMIN WPROWADZONO 1 stycznia 2019r.

REGULAMIN ZMODYFIKOWANO OSTATNIO 1 stycznia 2019r.